ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΑΠΛΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΙΓΙΑΛΟΥ, ΠΑΡΑΛΙΑΣ, ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ ΜΕ ΣΥΝΑΨΗ ΜΙΣΘΩΤΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
Έχοντας υπόψη:

α) το Π.Δ. 270/81, (ΦΕΚ Α' 77/30-3-81)

β) το Δ.Κ.Κ (Ν.3463/06)

γ) το Ν.3852/2010

              δ) την αριθ. 11/2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για τον καθορισμό των χώρων     
προς εκμίσθωση και την έγκριση διενέργειας πλειοδοτικής δημοπρασίας παραχώρησης του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού , παραλίας σε τρίτους με αντάλλαγμα 
ε) την αριθ. 15/2018 απόφαση της Οικονομικής επιτροπής με την οποία καθορίστηκαν οι όροι της δημοπρασίας.

στ) το υπ΄αριθμ. πρωτ. 15937/26-2-2018 έγγραφο της Κτηματικής Υπηρεσίας Χαλκιδικής με το οποίο εκφράζει σύμφωνη γνώμη στο Δήμο σχετικά με το περιεχόμενο της προκήρυξης 

ζ)   το Ν. 2971/01 και ιδίως τα άρθρα 13, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 15 του ν. 4467/2017, 15 και 31 αυτού ως ισχύουν
η)την ΚΥΑ ΔΔΠ0007378/0454ΒΈΞ2017 (ΦΕΚ 1636/12.05.2017 τεύχος Β’) καθώς και την αριθμ. ΔΔΠ0008470/0514Β/ΕΞ2017 (ΦΕΚ 1970/7-6-2017 τεύχος Β΄) τροποποίησή της, την ΚΥΑ ΔΔΠ0009186/0575Β/ΕΞ2017/13.06.2017 (ΦΕΚ 2098/19.06.2017 τεύχος Β') και  την ΚΥΑ ΔΔΠ/Β0010068/0624Β ΕΞ2017/28.06.2017 (ΦΕΚ 2255/03.07.2017 τεύχος B’)

θ)το υπ΄αριθμ. πρωτ. 2131.4/184/22-01-2018 έγγραφο του Λιμεναρχείου Ιερισσού σχετικά με την ανανέωση αδειών θαλάσσιων μέσων αναψυχής.

ι)το γεγονός ότι η με οποιοδήποτε τρόπο παραχώρηση περιοχών NATYRA 2000, θα γίνει εφόσον εξασφαλιστούν οι απαραίτητες προϋποθέσεις του παραρτήματος 3,Ι του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΣΕΩΝ ΟΠΟΥ ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ Η ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΥΠΟ ΟΡΟΥΣ Η ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΑΠΛΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΙΓΙΑΛΟΥ , ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΗΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ, ΟΧΘΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΘΙΑΣ ΖΩΝΗΣ ΜΕΓΑΛΩΝ ΛΙΜΝΩΝ ΚΑΙ ΠΛΕΥΣΙΜΩΝ ΠΟΤΑΜΩΝ («ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΛΗ ΧΡΗΣΗ ΑΙΓΙΑΛΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΙΑΣ» ) από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου Αριστοτέλη.

κ)Τον Γενικό Κανονισμό Λιμένων όπως αυτός ισχύει.

λ)Τα αποσπάσματα τοπογραφικού διαγράμματος αιγιαλού όπου υφίσταται και τους ορθοφωτοχάρτες όπου δεν υφίσταται αναλόγως


ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ

δημοπρασία πλειοδοτική, φανερή και προφορική για την παραχώρηση, του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας, προς τρίτους, με σύναψη μισθωτικής σχέσης, έναντι ανταλλάγματος που περιγράφεται παρακάτω και καλούμε τους ενδιαφερόμενους να εκδηλώσουν ενδιαφέρον σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από τη δημοσίευση της διακήρυξης.

1) Περιγραφή χώρων παραχώρησης, του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας προς τρίτους, με σύναψη μισθωτικής σχέσης, έναντι ανταλλάγματος
Οι χώροι παραχώρησης, του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας προς τρίτους, με σύναψη μισθωτικής σχέσης, έναντι ανταλλάγματος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Ν. 2971/01 και την ΚΥΑ ΔΔΠ0007378/0454ΒΈΞ2017 (ΦΕΚ 1636/12.05.2017 τεύχος Β’) καθώς και στην αριθμ. ΔΔΠ0008470/0514Β/ΕΞ2017 (ΦΕΚ 1970/7-6-2017 τεύχος Β΄) τροποποίησή της, την ΚΥΑ ΔΔΠ0009186/0575Β/ΕΞ2017/13.06.2017 (ΦΕΚ 2098/19.06.2017 τεύχος Β') και  την ΚΥΑ ΔΔΠ/Β0010068/0624Β ΕΞ2017/28.06.2017 (ΦΕΚ 2255/03.07.2017 τεύχος B’) ορίζονται ως εξής:
Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΣΗ ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ
1 ΑΙΓΙΑΛΟΣ 190,48τ.μ ΒΑΡΒΑΡΑ ΧΡΥΣΗ ΑΚΤΗ (ξαπλώστρες-ομπρέλες, ) Διετής σύμβαση έως 31-12-2019
2 ΑΙΓΙΑΛΟΣ 10τ.μ. ΒΑΡΒΑΡΑ ΧΡΥΣΗ ΑΚΤΗ (καντίνα) Διετής σύμβαση έως 31-12-2019
3 ΑΙΓΙΑΛΟΣ 290 τ.μ.  ΚΑΚΟΥΔΙΑ ΙΕΡΙΣΣΟΥ (ξαπλώστρες-ομπρέλες) Διετής σύμβαση έως 31-12-2019
4 ΑΙΓΙΑΛΟΣ10 τ.μ. ΚΑΚΟΥΔΙΑ ΙΕΡΙΣΣΟΥ (καντίνα) Διετής σύμβαση έως 31-12-2019
5 ΑΙΓΙΑΛΟΣ 290 τ.μ.  ΔΕΒΕΛΙΚΙ ΓΟΜΑΤΙ (ξαπλώστρες-ομπρέλες,) Διετής σύμβαση έως 31-12-2019
6 ΑΙΓΙΑΛΟΣ 10 τ.μ. ΔΕΒΕΛΙΚΙ ΓΟΜΑΤΙ (καντίνα) Διετής σύμβαση έως 31-12-2019
7 ΑΙΓΙΑΛΟΣ 290 τ.μ.  ΧΙΛΙΑΔΟΥ ΓΟΜΑΤΙ(ξαπλώστρες-ομπρέλες,) Διετής σύμβαση έως 31-12-2019
8 ΑΙΓΙΑΛΟΣ10 τ.μ. ΧΙΛΙΑΔΟΥ ΓΟΜΑΤΙ( καντίνα) Διετής σύμβαση έως 31-12-2019
9 ΑΙΓΙΑΛΟΣ 290 τ.μ.  ΠΥΡΓΟΣ ΓΟΜΑΤΙ(ξαπλώστρες-ομπρέλες) Διετής σύμβαση έως 31-12-2019
10 ΑΙΓΙΑΛΟΣ 10 τ.μ. ΠΥΡΓΟΣ ΓΟΜΑΤΙ(καντίνα) Διετής σύμβαση έως 31-12-2019
11 ΑΙΓΙΑΛΟΣ 191,19 τ.μ        ΒΟΡΙΑΣ ΛΙΜΑΝΙ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ (ξαπλώστρες-ομπρέλες) Διετής σύμβαση έως 31-12-2019
12 ΑΙΓΙΑΛΟΣ 10 τ.μ ΒΟΡΙΑΣ ΛΙΜΑΝΙ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ (καντίνα) Διετής σύμβαση έως 31-12-2019
13 ΑΙΓΙΑΛΟΣ 49,60 τ.μ ΓΟΥΡΓΟΥΡΟΥ ΣΤΡΑΤΟΝΙΚΗ (μη μηχανικά θαλάσσια μέσα αναψυχής) Διετής σύμβαση έως 31-12-2019
14 ΑΙΓΙΑΛΟΣ 240 τ.μ  ΒΑΣΙΛΙΤΣΙ ΣΤΡΑΤΟΝΙΚΗΣ (ξαπλώστρες-ομπρέλες)  Διετής σύμβαση έως 31-12-2019
15 ΑΙΓΙΑΛΟΣ 10 τ.μ ΒΑΣΙΛΙΤΣΙ ΣΤΡΑΤΟΝΙΚΗΣ (καντίνα) Διετής σύμβαση έως 31-12-2019
16 ΑΙΓΙΑΛΟΣ 52,77 τ.μ ΒΑΣΙΛΙΤΣΙ ΣΤΡΑΤΟΝΙΚΗΣ (θαλάσσια μέσα αναψυχής) Διετής σύμβαση έως 31-12-2019
17 ΑΙΓΙΑΛΟΣ 240 τ.μ  ΔΙΑΒΟΡΒΟΡΟ ΣΤΡΑΤΟΝΙΚΗΣ (ξαπλώστρες-ομπρέλες) Διετής σύμβαση έως 31-12-2019
18 ΑΙΓΙΑΛΟΣ 10 τ.μ ΔΙΑΒΟΡΒΟΡΟ ΣΤΡΑΤΟΝΙΚΗΣ (καντίνα) Διετής σύμβαση έως 31-12-2019
19 ΑΙΓΙΑΛΟΣ 52,77 τ.μ ΔΙΑΒΟΡΒΟΡΟ ΣΤΡΑΤΟΝΙΚΗΣ (θαλάσσια μέσα αναψυχής) Διετής σύμβαση έως 31-12-2019
20 ΑΙΓΙΑΛΟΣ 88,28 τ.μ  ΔΡΕΝΙΑ ΑΜΜΟΥΛΙΑΝΗΣ (θαλάσσια παιδική χαρά) Διετής σύμβαση έως 31-12-2019
21 ΑΙΓΙΑΛΟΣ 400 τ.μ.  ΤΗΓΑΝΙ ΣΥΜΠΛΕΓΜΑΤΟΣ ΝΗΣΩΝ ΔΡΕΝΙΑ ΑΜΜΟΥΛΙΑΝΗΣ (ξαπλώστρες-ομπρέλες) Διετής σύμβαση έως 31-12-2019


2) Τρόπος Διενέργειας της Δημοπρασίας

Η δημοπρασία είναι φανερή και προφορική, διεξάγεται δε κατά την ορισθείσα ημέρα και ώρα που αναφέρεται παρακάτω. Η δημοπρασία μπορεί να συνεχιστεί και πέραν της οριζόμενης στη διακήρυξη ώρας, εφ' όσον εξακολουθούν άνευ διακοπής οι προσφορές. Για τη συνέχιση της δημοπρασίας και πέραν της οριζόμενης ώρας αποφασίζει η Επιτροπή , η απόφαση της οποίας καταχωρείται  στα πρακτικά.

Οι προσφορές των πλειοδοτών αναγράφονται στα πρακτικά κατά σειρά εκφωνήσεως μετά του ονοματεπωνύμου του πλειοδότη. Πάσα προσφορά είναι δεσμευτική δια τον εκάστοτε πλειοδοτούντα, η δέσμευση δε αύτη μεταφέρεται αλληλοδιαδόχως από τον πρώτο στους ακόλουθους και επιβαρύνει οριστικώς τον τελευταίο πλειοδότη. 

Αν κάποιος πλειοδοτεί για λογαριασμό άλλου, οφείλει να δηλώσει τούτο προς την επί της δημοπρασίας επιτροπή, προ της ενάρξεως του συναγωνισμού, παρουσιάζοντας και το προς τούτο νόμιμο πληρεξούσιο έγγραφο, αλλιώς θεωρείται ότι μετέχει για δικό του λογαριασμό.

Η απόφαση της επί της δημοπρασίας επιτροπής περί αποκλεισμού ενδιαφερομένου να συμμετάσχει στη δημοπρασία, επειδή δεν πληρεί τους υπό της οικείας διακηρύξεως προβλεπόμενους όρους, αναγράφεται στα πρακτικά. Τα πρακτικά της δημοπρασίας συντάσσονται εφ' απλού χάρτου.

Μετά την λήξη της δημοπρασίας τα πρακτικά υπογράφονται από την Επιτροπή διενέργειας της δημοπρασίας και από τον τελευταίο πλειοδότη και τον εγγυητή αυτού. Αν κάποιος από αυτούς είναι αγράμματος, υπογράφει άντ' αυτού άλλος, βάσει, ειδικού νομίμου πληρεξουσίου η δύο πρόσωπα εκ των παρισταμένων κατά την διενέργεια της δημοπρασίας, τα οποία καλεί ή Επιτροπή διενέργειας της δημοπρασίας και τα οποία βεβαιώνουν στο πρακτικό της δημοπρασίας ότι ό τελευταίος πλειοδότης ή ο εγγυητής του δήλωσε άγνοια γραμμάτων.


3) Τόπος και ημέρα διεξαγωγής της δημοπρασίας

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί την 13 Μαρτίου 2018 ημέρα Τρίτη, στο Δημαρχιακό κατάστημα Ιερισσού με ώρα λήξης προσέλευσης των ενδιαφερομένων 10.00 π.μ. και ώρα λήξης της δημοπρασίας 15.00 μ. .

4) Ελάχιστο όριο της πρώτης προσφοράς
Τιμή εκκίνησης ορίζεται ανά παραχωρούμενο χώρο ως εξής:

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΣΗ ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟ
1 ΑΙΓΙΑΛΟΣ 190,48τ.μ ΒΑΡΒΑΡΑ ΧΡΥΣΗ ΑΚΤΗ (ξαπλώστρες-ομπρέλες,) Έως 31-12-2019 3.810 ευρώ

2 ΑΙΓΙΑΛΟΣ 10τ.μ. ΒΑΡΒΑΡΑ ΧΡΥΣΗ ΑΚΤΗ (καντίνα) Έως 31-12-2019 2000
ευρώ

3 ΑΙΓΙΑΛΟΣ 290 τ.μ.  ΚΑΚΟΥΔΙΑ ΙΕΡΙΣΣΟΥ (ξαπλώστρες-ομπρέλες) Έως 31-12-2019 5.800 ευρώ

4 ΑΙΓΙΑΛΟΣ 10 τ.μ. ΚΑΚΟΥΔΙΑ ΙΕΡΙΣΣΟΥ (καντίνα) Έως 31-12-2019 2000
ευρώ

5 ΑΙΓΙΑΛΟΣ 290 τ.μ.  ΔΕΒΕΛΙΚΙ ΓΟΜΑΤΙ (ξαπλώστρες-ομπρέλες) Έως 31-12-2019 5.800 ευρώ

6 ΑΙΓΙΑΛΟΣ 10 τ.μ. ΔΕΒΕΛΙΚΙ ΓΟΜΑΤΙ (καντίνα) Έως 31-12-2019 2000
ευρώ

7 ΑΙΓΙΑΛΟΣ 290 τ.μ.  ΧΙΛΙΑΔΟΥ ΓΟΜΑΤΙ(ξαπλώστρες-ομπρέλες) Έως 31-12-2019 5.800 ευρώ

8 ΑΙΓΙΑΛΟΣ 10 τ.μ. ΧΙΛΙΑΔΟΥ ΓΟΜΑΤΙ(καντίνα) Έως 31-12-2019 2000
ευρώ

9 ΑΙΓΙΑΛΟΣ 290 τ.μ.  ΠΥΡΓΟΣ ΓΟΜΑΤΙ(ξαπλώστρες-ομπρέλες) Έως 31-12-2019 5.800 ευρώ

10 ΑΙΓΙΑΛΟΣ 10 τ.μ. ΠΥΡΓΟΣ ΓΟΜΑΤΙ(καντίνα) Έως 31-12-2019 2000
ευρώ

11 ΑΙΓΙΑΛΟΣ 191,19 τ.μ        ΒΟΡΙΑΣ ΛΙΜΑΝΙ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ (ξαπλώστρες-ομπρέλες) Έως 31-12-2019 20.000 ευρώ

12 ΑΙΓΙΑΛΟΣ 10 τ.μ ΒΟΡΙΑΣ ΛΙΜΑΝΙ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ (καντίνα) Έως 31-12-2019 2000
ευρώ

13 ΑΙΓΙΑΛΟΣ 49,60 τ.μ ΓΟΥΡΓΟΥΡΟΥ ΣΤΡΑΤΟΝΙΚΗ (μη μηχανικά θαλάσσια μέσα αναψυχής) Έως 31-12-2019 2.000 ευρώ

14 ΑΙΓΙΑΛΟΣ 240 τ.μ  ΒΑΣΙΛΙΤΣΙ ΣΤΡΑΤΟΝΙΚΗΣ (ξαπλώστρες-ομπρέλες)  Έως 31-12-2019 4.800 ευρώ

15 ΑΙΓΙΑΛΟΣ 10 τ.μ ΒΑΣΙΛΙΤΣΙ ΣΤΡΑΤΟΝΙΚΗΣ (καντίνα) Έως 31-12-2019 2.000 ευρώ

16 ΑΙΓΙΑΛΟΣ 52,77 τ.μ ΒΑΣΙΛΙΤΣΙ ΣΤΡΑΤΟΝΙΚΗΣ (θαλάσσια μέσα αναψυχής) Έως 31-12-2019 2.000 ευρώ

17 ΑΙΓΙΑΛΟΣ 240 τ.μ  ΔΙΑΒΟΡΒΟΡΟ ΣΤΡΑΤΟΝΙΚΗΣ (ξαπλώστρες-ομπρέλες) Έως 31-12-2019 4.800 ευρώ

18 ΑΙΓΙΑΛΟΣ 10 τ.μ ΔΙΑΒΟΡΒΟΡΟ ΣΤΡΑΤΟΝΙΚΗΣ (καντίνα) Έως 31-12-2019 2.000 ευρώ

19 ΑΙΓΙΑΛΟΣ 52,77 τ.μ ΔΙΑΒΟΡΒΟΡΟ ΣΤΡΑΤΟΝΙΚΗΣ (θαλάσσια μέσα αναψυχής) Έως 31-12-2019 2.000 ευρώ

20 ΑΙΓΙΑΛΟΣ 88,28 τ.μ  ΔΡΕΝΙΑ ΑΜΜΟΥΛΙΑΝΗΣ (θαλάσσια παιδική χαρά) Έως 31-12-2019 2.000 ευρώ

21 ΑΙΓΙΑΛΟΣ 400 τ.μ.  ΤΗΓΑΝΙ ΣΥΜΠΛΕΓΜΑΤΟΣ ΝΗΣΩΝ ΔΡΕΝΙΑ ΑΜΜΟΥΛΙΑΝΗΣ (ξαπλώστρες-ομπρέλες) Έως 31-12-2019 8.000 ευρώ

 

5) Εγγυητής

Ο τελευταίος πλειοδότης υποχρεούται να παρουσιάσει αξιόχρεο εγγυητή , ο οποίος θα υπογράψει τα πρακτικά της δημοπρασίας και έτσι καθίσταται αλληλεγγύως και εις ολόκληρον υπεύθυνος με αυτόν για την εκπλήρωση των όρων της σύμβασης.

6) Δικαίωμα αποζημίωσης

Ο τελευταίος πλειοδότης δεν αποκτά δικαίωμα προς αποζημίωση από τη μη έγκριση των πρακτικών της δημοπρασίας από το αρμόδιο όργανο του δήμου  ή της διοικητικής αρχής που έχει αντίστοιχη αρμοδιότητα. Σε περίπτωση μη τελικής συνυπογραφής του μισθωτηρίου συμβολαίου από τον Προϊστάμενο της Κτηματικής Υπηρεσίας, λόγω μη τήρησης των υποδειχθεισών από αυτόν τροποποιήσεων ή μη συναποστολής μαζί με τα 3 αντίγραφα της μισθωτικής σύμβασης του πρωτοτύπου διπλοτύπου είσπραξης, το μισθωτήριο συμβόλαιο είναι άκυρο και ο μισθωτής υποχρεούται να αποχωρήσει από τον κοινόχρηστο χώρο, χωρίς καμία αξίωση αποζημίωσης έναντι του Δημοσίου.

7) Μισθωτήριο Συμβόλαιο

Ο τελευταίος πλειοδότης υποχρεούται όπως εντός δέκα ημερών από την κοινοποίηση, που ενεργείται με αποδεικτικό παραλαβής, της απόφασης της διοικητικής αρχής περί κατακυρώσεως ή εγκρίσεως του αποτελέσματος της δημοπρασίας, να προσέλθει μαζί με τον εγγυητή του για την σύνταξη και υπογραφή της σύμβασης, άλλως και η κατατεθείσα εγγύηση καταπίπτει υπέρ του δήμου χωρίς δικαστική παρέμβαση.
Ενεργείται δε αναπλειστηριασμός εις βάρος του και του εγγυητή του, οι οποίοι ευθύνονται για το μεγαλύτερο τυχόν οικονομικό αποτέλεσμα της δημοπρασίας από αυτό της προηγούμενης.
Μετά το πέρας της παραπάνω προθεσμίας των δέκα ημερών η σύμβαση θεωρείται ότι καταρτίστηκε οριστικά.
Στο μισθωτήριο συμβόλαιο προσδιορίζονται σαφώς τα στοιχεία του μισθωτή, η διάρκεια της μίσθωσης, η θέση με συντεταγμένες και το εμβαδόν του κοινοχρήστου χώρου που παραχωρείται, η ιδιότητά του (αιγιαλός, παραλία κ.λ.), το είδος της χρήσης και το καταβλητέο αντάλλαγμα. Ο χώρος αυτός αποτυπώνεται με επιμέλεια του αιτούντα σε επισυναπτόμενο στο μισθωτήριο: 1) σε υπόβαθρο ορθοφωτοχάρτη του άρθρου 11 του Ν.4281/2014, όπου δεν υφίσταται καθορισμένος αιγιαλός, 2) σε υπόβαθρο ορθοφωτοχάρτη από την εφαρμογή «OPEN» της ΕΚΧΑ Α.Ε. , ii) σε απόσπασμα του τοπογραφικού διαγράμματος καθορισμού, όπου αυτός υφίσταται.
Ο Δήμος αποστέλλει στην Κτηματική Υπηρεσία Ν. Χαλκιδικής αντίγραφο του Πρακτικού Κατακύρωσης της Δημοπρασίας και το συναφθέν, σε εκτέλεση του Πρακτικού, μισθωτήριο συμβόλαιο με τον πλειοδότη, σε τρία (3) αντίγραφα προς προσυπογραφή αυτών από τον Προϊστάμενο, συνοδευόμενα από το πρωτότυπο διπλότυπο είσπραξης για την απόδειξη καταβολής του οφειλόμενου ποσοστού υπέρ του Δημοσίου. Στο μισθωτήριο συμβόλαιο πρέπει να έχουν ενσωματωθεί, επί ποινή ακυρότητας της μισθωτικής σύμβασης, οι τυχόν υποδείξεις του Προϊσταμένου της Κτηματικής Υπηρεσίας Ν. Χαλκιδικής, καθώς και να αναγράφεται, επί ποινή ακυρότητας της σύμβασης, ο αριθμός του διπλοτύπου είσπραξης του ποσοστού υπέρ του Δημοσίου.
Αμέσως μετά την υπογραφή του μισθωτηρίου συμβολαίου μεταξύ του Δήμου και του μισθωτή, ο τελευταίος έχει δικαίωμα να εγκατασταθεί στον παραχωρούμενο κοινόχρηστο χώρο.

8) Διάρκεια εκμίσθωσης

Η διάρκεια της εκμίσθωσης ορίζεται από την υπογραφή της σύμβασης έως την 31-12-2019.

9) Προθεσμία καταβολής του Μισθώματος

Το αντάλλαγμα αφορά τη συνολική διάρκεια της παραχώρησης (μέχρι 31-12-2019) και κατατίθεται εφάπαξ ή σε δόσεις ως εξής:

1. Εφάπαξ όλο το ποσό υπέρ του Δημοσίου και Δήμου με την υπογραφή της σύμβασης.

2. Είναι δυνατή η καταβολή του ποσοστού του ανταλλάγματος υπέρ του δημοσίου μετά από αίτηση σε δύο ισόποσες δόσεις οι οποίες θα καταβάλλονται ως εξής: Η πρώτη δόση με την σύναψη της σύμβασης και η δεύτερη δόση μέχρι τις 31-03-2019.

3. Είναι δυνατή η καταβολή του ποσοστού του ανταλλάγματος υπέρ του Δήμου μετά από αίτηση σε δύο δόσεις οι οποίες θα καταβάλλονται ως εξής: Η πρώτη δόση με την υπογραφή της σύμβασης και η δεύτερη δόση  μέχρι τις 31-03-2019.
Σε περίπτωση μη εμπρόθεσμης καταβολής έστω και μιας δόσης, είτε αυτή αφορά στο ποσοστό του ανταλλάγματος υπέρ του δημοσίου είτε στο ποσοστό του ανταλλάγματος υπέρ του Δήμου ,  η σύμβαση παραχώρησης παύει να ισχύει, λαμβάνονται όλα τα μέτρα προστασίας και είναι δυνατή η σύναψη νέας σύμβασης παραχώρησης από την Κτηματική Υπηρεσία Χαλκιδικής. Για το υπέρ του δήμου αντάλλαγμα και σε περίπτωση καθυστέρησης καταβολής έστω μίας δόσης , ο δήμος ενημερώνει άμεσα την αρμόδια Κτηματική Υπηρεσία Χαλκιδικής, προκειμένου να ακολουθήθει η διαδιακασία του προηγούμενου εδαφίου.


10) Δικαιολογητικά Συμμετοχής

Για να γίνει κάποιος δεκτός στην δημοπρασία θα πρέπει να καταθέσει στην επιτροπή διενέργειας της δημοπρασίας τα ακόλουθα απαραίτητα δικαιολογητικά:

1)Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας συμμετέχοντος, εγγυητή και τυχόν εκπροσώπου.

2)Συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο όταν πλειοδοτεί για λογαριασμό άλλου φυσικού προσώπου

3)Σε περίπτωση συμμετοχής νομικού προσώπου τα καταστατικό και τροποποιήσεις αυτού καθώς και πιστοποιητικό από την αρμόδια υπηρεσία που να προκύπτει το καταστατικό και όλες οι τροποποιήσεις του.
Αν πρόκειται για Α.Ε. απόσπασμα πρακτικού Δ.Σ. για συμμετοχή στη δημοπρασία και ορισμός προσώπου που εξουσιοδοτείται να υπογράψει την προσφορά καθώς και αντίκλητος με πλήρη στοιχεία ταυτότητας και διεύθυνσης που εξουσιοδοτείται να παραλαμβάνει τα έγγραφα που έχουν σχέση με την παρούσα.

4)Εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας ή γραμμάτιο σύστασης παρακαταθήκης του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων αξίας ίσης προς το 10% του οριζόμενου στην διακήρυξη ελάχιστου ορίου κατώτερης προσφοράς, η οποία μετά τη λήξη της δημοπρασίας θα επιστραφεί στους διαγωνιζόμενους , εκτός του τελευταίου πλειοδότη που θα παραμείνει στην υπηρεσία του Δήμου Αριστοτέλη μέχρι κατακυρώσεως της δημοπρασίας, οπότε θα αντικατασταθεί κατά την υπογραφή της σύμβασης με εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης των όρων αναγνωρισμένης Τράπεζας ή γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων αξίας ίσης προς το 10% επί του επιτευχθησομένου μισθώματος, η οποία θα επιστραφεί μετά την λήξη της σύμβασης.

5) Υπεύθυνη δήλωση ότι θα προσέλθει στην σύνταξη του μισθωτηρίου συμβολαίου μέσα σε 10 μέρες από την κοινοποίηση της εγκριτικής απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής και ότι κατά την ημέρα υπογραφής της σύμβασης θα προσκομίσει εγγυητική επιστολή ίση με το ποσό 10%του κατακυρωθέντος μισθώματος ως προκαταβολή, για την τήρηση των συμφωνηθέντων , διαφορετικά η κατατεθείσα εγγυητική συμμετοχής καταπίπτει αυτοδίκαια υπέρ του Δήμου.

6)Βεβαίωση από την Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου περί μη οφειλής (από οποιαδήποτε αιτία) του ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΟΣ (εξίσου και για τους υπόλοιπους εταίρους , αν είναι εταιρεία προσωπική καθώς  και Υπεύθυνη Δήλωση των εταίρων μη συμμετοχής σε άλλη εταιρεία οποιασδήποτε νομικής μορφής η οποία έχει οφειλές προς τον Δήμο Αριστοτέλη)

7)Βεβαίωση από την Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου περί μη οφειλής (από οποιαδήποτε αιτία) του ΕΓΓΥΗΤΗ και Υπεύθυνη Δήλωση μη συμμετοχής του σε άλλη εταιρεία οποιασδήποτε νομικής μορφής η οποία έχει οφειλές προς τον Δήμο Αριστοτέλη

8)Φορολογική ενημερότητα της αρμόδιας Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας(Δ.Ο.Υ.) για χρέη προς το δημόσιο του ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΟΣ (εξίσου και για τους υπόλοιπους εταίρους , αν είναι εταιρεία προσωπική) καθώς  και του ΕΓΓΥΗΤΗ

9)Βεβαίωση περί μη οφειλής (ασφαλιστική ενημερότητα) του ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΟΣ από το ΙΚΑ καθώς και τον ασφαλιστικό φορέα που είναι ασφαλισμένος (ο συμμετέχων) .Σε αντίθετη περίπτωση (δηλαδή μη ύπαρξη άλλου ασφαλιστικού φορέα ) αυτό θα βεβαιώνεται με υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986.

10)Πιστοποιητικό περί μη λύσεως και πτώχευσης από το αρμόδιο Πρωτοδικείο (αν πρόκειται για εταιρεία).

11)Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, ότι έχει λάβει γνώση των όρων της διακήρυξης και ότι αποδέχεται χωρίς καμία επιφύλαξη τους όρους διακήρυξης της δημοπρασίας και της αρ. ΚΥΑ ΔΔΠ0007378/0454ΒΕΞ2017/12.05.2017 (ΦΕΚ 1636/12.05.2017 τεύχος Β’) καθώς και της αριθμ. ΔΔΠ0008470/0514Β/ΕΞ2017 (ΦΕΚ 1970/7-6-2017 τεύχος Β΄) τροποποίησή της, της ΚΥΑ ΔΔΠ0009186/0575Β/ΕΞ2017/13.06.2017 (ΦΕΚ 2098/19.06.2017 τεύχος Β') και  της ΚΥΑ ΔΔΠ/Β0010068/0624Β ΕΞ2017/28.06.2017 (ΦΕΚ 2255/03.07.2017 τεύχος B’)
Επίσης θα δηλώνεται ότι επισκέφθηκε το μίσθιο πριν τη διεξαγωγή της δημοπρασίας, το εξέτασε επισταμένως, διαπίστωσε την κατάσταση στην οποία βρίσκεται και στη θέση που βρίσκεται και το έκρινε κατάλληλο για την χρήση για την οποία το προορίζει και ότι άνευ ουδεμίας επιφυλάξεως θα το παραλάβει εφόσον κατακυρωθεί εις αυτόν, στην κατάσταση στην οποία βρίσκεται .Επίσης για θαλάσσια μέσα αναψυχής υπεύθυνη δήλωση στην οποία να αναφέρετε ότι πληρούνται όλοι οι νόμοι και οι περιορισμοί του Γενικού Κανονισμού Λιμένα όπως αυτός ισχύει.

12)Αντίγραφο (επικυρωμένο) της άδειας παραμονής για αλλοδαπούς εκτός των χωρών της Ε.Ε. ή άδεια διαμονής εάν έχουν ιθαγένεια κράτους μέλους της Ε.Ε.

11) Υποχρεώσεις μισθωτή

Ο μισθωτής υπόκειται στις υποχρεώσεις του Ν. 2971/2001 καθώς και στους όρους και τις προϋποθέσεις της ΚΥΑ ΔΔΠ0007378/0454ΒΕΞ2017/12.05.2017 (ΦΕΚ 1636/12.05.2017 τεύχος Β’) :Καθορισμός όρων , προϋποθέσεων , τεχνικών θεμάτων, αναγκαίων λεπτομερειών και διαδικασίας για την παραχώρηση απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας, όχθης και παρόχθιας ζώνης μεγάλων λιμνών και πλεύσιμων ποταμών και των παραρτημάτων της και της αριθμ. ΔΔΠ0008470/0514Β/ΕΞ2017/31.05.2017 (ΦΕΚ 1970/07.06.2017/τεύχος Β΄) τροποποιητικής, της ΚΥΑ την ΚΥΑ ΔΔΠ0009186/0575Β/ΕΞ2017/13.06.2017 (ΦΕΚ 2098/19.06.2017 τεύχος Β') και  της ΚΥΑ ΔΔΠ/Β0010068/0624Β ΕΞ2017/28.06.2017 (ΦΕΚ 2255/03.07.2017 τεύχος B’) .
Οι ανακηρυχθέντες πλειοδότες υποχρεούνται να προβούν στην έκδοση των κατά νόμο αδειών και εγκρίσεων που απαιτούνται από άλλες αρχές, υπηρεσίες ή φορείς, για την άσκηση της συγκεκριμένης δραστηριότητας για την οποία παραχωρήθηκε το δικαίωμα απλής χρήσης του κοινόχρηστου χώρου και να την ασκεί σύμφωνα με τους όρους , τις προϋποθέσεις και τους περιορισμούς που τη διέπουν. Η σύμβαση μίσθωσης δεν υποκαθιστά τυχόν άδειες διευθύνσεων ή αρχών ή υπηρεσιών ή φορέων όπου απαιτούνται για την άσκηση της δραστηριότητας.
Ο μισθωτής θα πρέπει κατά την καταβολή των δόσεων για το έτος 2019 όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 9 της παρούσας  να καταθέτει και δημοτική ενημερότητα.

12) Λήξη μίσθωσης

Ο μισθωτής υποχρεούται με τη λήξη της μίσθωσης, να παραδώσει το μίσθιο στην κατάσταση στην οποία το παρέλαβε, διαφορετικά ευθύνεται σε αποζημίωση.
  
13) Αναμίσθωση – Υπεκμίσθωση

Σιωπηρή αναμίσθωση, ως και υπεκμίσθωση του μισθίου από τον μισθωτή απαγορεύεται απολύτως.

14) Ευθύνη Δήμου

Ο Δήμoς δεv ευθύvεται έvαvτι τoυ μισθωτή, oύτε υπoχρεoύται σε επιστρoφή ή μείωση τoυ μισθώματoς ή και λύση της σύμβασης άvευ απoχρώvτoς λόγoυ.

15) Δημοσίευση Διακήρυξης

Η διακήρυξη θα δημοσιευθεί με φροντίδα του δημάρχου τουλάχιστον δέκα ημέρες πριν από τη διενέργεια της δημοπρασίας με τοιχοκόλληση αντιγράφου αυτής στον πίνακα ανακοινώσεων των δημοτικών καταστημάτων της έδρας των Δημοτικών Ενοτήτων θα αναρτηθεί στο διαδίκτυο και στην ηλεκτρονική σελίδα του Δήμου. Περίληψη της διακήρυξης θα δημοσιευθεί στην εφημερίδα «Ο ΤΥΠΟΣ της ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ» Ν. Χαλκιδικής και στην εφημερίδα  «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ» της Θεσσαλονίκης.


16) Σύμφωνη γνώμη Προϊσταμένου Κτηματικής Υπηρεσίας

Το αργότερο εντός 7 εργάσιμων ημερών πριν την κατά νόμο δημοσίευση της προκήρυξης της Δημοπρασίας, ο Δήμος αποστέλλει εγγράφως με κάθε πρόσφορο μέσο (π.χ. τηλεομοιοτυπία, e-mail, κ.λ.π.)στην αρμόδια Κτηματική Υπηρεσία  αντίγραφο σχεδίου της προκήρυξης της Δημοπρασίας, με τη θέση με τις συντεταγμένες και το εμβαδόν του κοινόχρηστου χώρου που παραχωρείται , την ιδιότητα του, το είδος της χρήσης και το όριο  πρώτης προσφοράς συνοδευόμενο από το υπόβαθρο ή το απόσπασμα του εδαφίου β΄ της παραγράφου β΄ του παρόντος άρθρου.

Ο Προϊστάμενος της Κτηματικής Υπηρεσίας υποχρεούται να ενημερώσει εντός 07 εργασίμων ημερών από τη λήψη της προκήρυξης τον οικείο ΟΤΑ εγγράφως με κάθε πρόσφορο μέσο (π.χ. τηλεομοιοτυπία, e-mail κλπ.) εάν το περιεχόμενο της προκήρυξης συμφωνεί με την κείμενη νομοθεσία περί αιγιαλού και της παρούσας απόφασης. Παρερχομένης άπρακτης της ανωτέρω προθεσμίας, τεκμαίρεται η σύμφωνη γνώμη του Προϊσταμένου της Κτηματικής Υπηρεσίας ως προς το περιεχόμενο της προκήρυξης.

Αν ο Προϊστάμενος ή ο εξουσιοδοτημένος υπάλληλος της Κτηματικής Υπηρεσίας διαπιστώνει ότι δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις της κείμενης νομοθεσίας περί αιγιαλού και της παρούσας απόφασης, υποδεικνύει στον οικείο ΟΤΑ είτε να απόσχει από τη διενέργεια δημοπρασίας, εφόσον δεν είναι δυνατή η μίσθωση του συγκεκριμένου κοινόχρηστου χώρου, είτε να προβεί στην αναπροσαρμογή οποιουδήποτε όρου της προκήρυξης, που κρίνει ότι αντίκειται στις ανωτέρω διατάξεις, συμπεριλαμβανομένης της αναπροσαρμογής της τιμής εκκίνησης, εφόσον αυτή είναι χαμηλότερη από εκείνη που ανταποκρίνεται στις μισθωτικές αξίες της περιοχής.

17) Επανάληψη της δημοπρασίας

Η δημοπρασία επαναλαμβάνεται οίκοθεν από τον δήμαρχο εάν δεν παρουσιάσθηκε κατ' αυτήν πλειοδότης.
Η δημοπρασία επαναλαμβάνεται κατόπιν αποφάσεως του δημοτικού συμβουλίου όταν:
α) το αποτέλεσμα αυτής δεν εγκριθεί από την Οικονομική επιτροπή ή το δημοτικό συμβούλιο ή την αρμόδια Διοικητική αρχή λόγω ασύμφορου του επιτευχθέντος αποτελέσματος ή σφάλματος στη διενέργεια της δημοπρασίας

β) μετά την κατακύρωση της δημοπρασίας, ο τελευταίος πλειοδότης αρνείται να υπογράψει τα πρακτικά, ή τη σύμβαση μίσθωσης επίσης όταν μετά την κοινοποίηση στον τελευταίο πλειοδότη της εγκριτικής επί του αποτελέσματος της δημοπρασίας αποφάσεως δεν προσέλθει αυτός εμπροθέσμως για την σύνταξη και υπογραφή της σύμβασης.

Στην περίπτωση (β) η δημοπρασία, επαναλαμβάνεται εις βάρος του τελευταίου πλειοδότη, ως ελάχιστον δε όριο προσφοράς ορίζεται το επ' ονόματι τούτου κατακυρωθέν ποσόν, δυνάμενο να μειωθεί με απόφασης του δημοτικού συμβουλίου.

Η επαναληπτική δημοπρασία γνωστοποιείται με περιληπτική διακήρυξη του δημάρχου αναφερομένης στους όρους της πρώτης διακήρυξης και δημοσιευομένης, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρας προ της ημέρας της διενέργειας της δημοπρασίας, διεξάγεται δε σύμφωνα με τα όσα αναφέρθηκαν.

Η επανάληψη της δημοπρασίας ενεργείται με βάση τη δοθείσα τελευταία προσφορά κατά την προηγούμενη δημοπρασία.

18) Άλλες διατάξεις
Απαγορεύεται ο συμψηφισμός του ανταλλάγματος με την οποιαδήποτε παροχή υπηρεσιών από τον μισθωτή προς τον Δήμο.
Απαγορεύεται οποιαδήποτε επέμβαση που αλλοιώνει τη φυσική μορφολογία και τα βιοτικά  στοιχεία των χώρων αιγιαλού, παραλίας, όχθης και παρόχθιας ζώνης, καθώς και τον κοινόχρηστο χαρακτήρα αυτών, όπως η ανέγερση κάθε είδους κτίσματος ή τοποθέτηση κατασκευάσματος που συνδέεται σταθερά με το έδαφος (πάκτωση με σκυρόδεμα, τσιμεντοστρώσεις, πλακοστρώσεις, επιχωματώσεις κλπ.) ,καθώς και η τοποθέτηση σκηνών και η στάθμευση τροχόσπιτων, αυτοκινήτων κλπ.

Η μέγιστη κάλυψη χρήσης να μην υπερβαίνει το 50% του μεταβιβαζόμενου χώρου, ώστε να υπάρχουν οριζόντιοι και κάθετοι διάδρομοι τουλάχιστον ενός (1) μέτρου και ελεύθερη λωρίδα κατά μήκος της ακτής πλάτους τουλάχιστον πέντε (5) μέτρων από την ακτογραμμή, για την ελεύθερη κίνηση των λουομένων και την αποφυγή ατυχημάτων.

Να μην δημιουργούνται θέματα υποβάθμισης του περιβάλλοντος από την άσκηση της δραστηριότητας.
Η μη έγκαιρη καταβολή των μισθωμάτων από τον μισθωτή και τον εγγυητή θα επιφέρει την αυτοδίκαιη έκπτωση του μισθωτή από το μίσθιο.
Στους χώρους για τους οποίους παραχωρείται το δικαίωμα απλής χρήσης επιτρέπεται η τοποθέτηση τροχήλατων καντινών –αυτοκινούμενων ή μη εφοδιασμένων με κατάλληλη άδεια λειτουργίας και σύμφωνα με τις προδιαγραφές της παραγράφου Α, της υπ΄αριθμ. Υ1γ/Γ.Π/οικ.71459/30-7-2013 εγκυκλίου του Υπουργείου Υγείας. Ο μέγιστος χώρος που δύναται να μισθωθεί γι΄αυτή τη χρήση δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 15 τ.μ..
Οι καντίνες πρέπει να απέχουν τουλάχιστον εκατό (100) μέτρα από εγκαταστημένες επιχειρήσεις (ξενοδοχεία, κέντρα αναψυχής κ.λ.π.) και επίσης τουλάχιστον εκατό (100) μέτρα μεταξύ τους. Στους παραχωρούμενους χώρους που αφορούν καντίνα είναι δυνατή η τοποθέτηση αρθρωτού ξύλινου δαπέδου όπου ο μέγιστος χώρος που μπορεί να καταλαμβάνει η καντίνα με το δάπεδο είναι 15 τ.μ., επίσης στους παραχωρούμενους χώρους που αφορούν χρήση θαλασσίων μέσων αναψυχής 1 προς εξυπηρέτηση του παραχωρησιούχου, το μέγιστο εμβαδόν δαπέδου είναι 15 τ.μ.
  

19) Ενστάσεις
Ενστάσεις για την διεξαγωγή της δημοπρασίας θα κατατίθενται στην επιτροπή που έχει διενεργήσει την δημοπρασία αυθημερόν και θα εκδικάζονται με τη συμμετοχή του Νομικού Συμβούλου του Δήμου


20)Πληροφόρηση ενδιαφερομένων

Πληροφορίες για τη δημοπρασία  παρέχονται από το Γραφείο Αδειοδοτήσεων & Ρύθμισης εμπορικών δραστηριοτήτων, κατά τις εργάσιμες  ημέρες και ώρες Διεύθυνση Ιερισσός Χαλκιδικής Τηλέφωνο 2377350010 FAX 2377022414
Αντίγραφο της διακήρυξης χορηγείται ή αποστέλλεται στους ενδιαφερόμενους ύστερα από αίτηση που υποβάλλεται στην παραπάνω διεύθυνση μέχρι και την προηγούμενη ημέρα διεξαγωγής της δημοπρασίας ήτοι 12 Μαρτίου 2018.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 


ΓΕΩΡΓΙΟΣ  ΖΟΥΜΠΑΣ