ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΑΠΛΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΙΓΙΑΛΟΥ, ΠΑΡΑΛΙΑΣ, ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ ΜΕ ΣΥΝΑΨΗ ΜΙΣΘΩΤΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ  ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΑΠΛΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΙΓΙΑΛΟΥ, ΠΑΡΑΛΙΑΣ, ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ ΜΕ ΣΥΝΑΨΗ ΜΙΣΘΩΤΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
Έχοντας υπόψη:

α) το Π.Δ. 270/81, (ΦΕΚ Α' 77/30-3-81)

β) το Δ.Κ.Κ (Ν.3463/06)

γ) το Ν.3852/2010

δ) την αριθ. 135/2020 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για τον καθορισμό των χώρων     
προς εκμίσθωση
ε) την αριθ. 117/2020 απόφαση της Οικονομικής επιτροπής με την οποία καθορίστηκαν οι όροι της δημοπρασίας.

στ) το υπ΄αριθμ. πρωτ. 46701 ΕΞΕ /25-6-2020 έγγραφο από την Κτηματική Υπηρεσία Χαλκιδικής με το οποίο εκφράζει σύμφωνη γνώμη στο Δήμο σχετικά με το περιεχόμενο της προκήρυξης 

ζ)   το Ν. 2971/01 και ιδίως τα άρθρα 2,3,7,13,15 και 31 

η)την ΚΥΑ 47458 ΕΞ 2020/15-5-2020 (ΦΕΚ 1864/15-5-2020 Τεύχος Β΄) καθώς και την τροποποίηση αυτής με την ΚΥΑ 56468 ΕΞ 2020/05.06.2020 (φεκ 2198/05.06.2020 τεύχος Β΄)

θ)το υπ΄αριθμ. πρωτ. 2131.4/95/2019/09-01-2020 έγγραφο του Λιμεναρχείου Ιερισσού σχετικά με την ανανέωση αδειών θαλάσσιων μέσων αναψυχής.

ι)Τον Γενικό Κανονισμό Λιμένων όπως αυτός ισχύει.

κ)Τα αποσπάσματα τοπογραφικού διαγράμματος αιγιαλού όπου υφίσταται και τους ορθοφωτοχάρτες όπου δεν υφίσταται αναλόγως

λ) Τις υπ΄αριθμ. πρωτ. 43231 ΑΠΑ /17-6-2020 και 45916 ΕΞΕ/23-6-2020 γνωμοδοτήσεις της Κτηματικής Υπηρεσίας Χαλκιδικής για την παραχώρηση απλής χρήσης αιγιαλού με δημοπρασία.


ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ

δημοπρασία πλειοδοτική, φανερή και προφορική για την παραχώρηση, του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας, προς τρίτους, με σύναψη μισθωτικής σχέσης, έναντι ανταλλάγματος σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Ν. 2971/01, την ΚΥΑ 47458 ΕΞ 2020/15-5-2020 (ΦΕΚ 1864/15-5-2020 Τεύχος Β΄) και τις τροποποιήσεις αυτής, που περιγράφεται παρακάτω και καλούμε τους ενδιαφερόμενους να εκδηλώσουν ενδιαφέρον σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από τη δημοσίευση της διακήρυξης.