Κάλυψη μιας θέσης Ειδικού Συμβούλου Δημάρχου ΠΕ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ
Ο Δήμαρχος Αριστοτέλη
Έχοντας υπόψη:
 Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».
 Τις διατάξεις του άρθρου 163 του Ν. 3584/07 «Κύρωση του Κώδικα Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων» όπως τροποποιήθηκαν από τις διατάξεις του άρθρου 213 του Ν. 4555/2018 (Κλεισθένης).
 την αριθμ. 55/2010 εγκύκλιο του ΥΠΕΣΑΗΔ με Αρ. Πρωτ. 74802/29.12.2010.
 Την ανάγκη πλήρωσης μίας (1) θέσης Ειδικού Συμβούλου κατηγορίας ΠΕ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ με ειδίκευση στην κατασκευή και ποιοτικό έλεγχο δημοσίων έργων.
 Την αριθμ. πρωτ. 26081/30-12-2021 βεβαίωση της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου Αριστοτέλη.
Προσκαλεί
Όσους ενδιαφέρονται να καταλάβουν θέση Ειδικού Συμβούλου Δημάρχου, ειδικότητας ΠΕ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ, να υποβάλλουν σχετική αίτηση με σύντομο βιογραφικό σημείωμα και αποδεικτικά των προσόντων τους. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να κατέχουν τα γενικά και τυπικά προσόντα διορισμού και την ειδική εμπειρία που προβλέπεται στις διατάξεις του Ν. 3584/2007.
Ειδικότερα :
1) Τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του Ν. 3584/07 (άρθρα 11 έως και 17).
· πιστοποιητικό ποινικού μητρώου (αναζητείται αυτεπάγγελτα από την υπηρεσία μας).
· πιστοποιητικό εκπλήρωσης στρατιωτικών υποχρεώσεων ή νόμιμης απαλλαγής από αυτές (για τους άνδρες).
· πιστοποιητικό υγείας & φυσικής καταλληλότητας (βάσει του άρθρου 7 παρ. 1 του Ν.4210/2013).
· πιστοποιητικό γέννησης και οικογενειακής κατάστασης.
Για τα γενικά προσόντα διορισμού απαιτείται χωριστή από την αίτηση, υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου, κατά το άρθρο 8 του Ν. 1599/1986, στην οποία να δηλώνεται ότι πληρούνται.
2) Πτυχίο ή δίπλωμα Πανεπιστημίου ΠΕ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ της ημεδαπής ή ισότιμο πτυχίο ή δίπλωμα της αλλοδαπής.
3) Βιογραφικό σημείωμα.
4) Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων του ατομικού δελτίου ταυτότητας .
5) Απόδειξη εμπειρίας τουλάχιστον πέντε (5) ετών κατά τα οριζόμενα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 163, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και τις αντίστοιχες περί εμπειριών διατάξεις του Ν.3584/2007, σε θέματα κατασκευής και ποιοτικού ελέγχου δημοσίων έργων.
6) Πτυχίο γνώσης αγγλικής γλώσσας (επίπεδο first certificate).
Η εμπειρία αποδεικνύεται ως εξής:
Για μεν τους μισθωτούς, χωριστή από την αίτηση, υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου, κατά το άρθρο 8 του ν. 1599/1986, στην οποία να δηλώνονται ο εργοδότης, το είδος και η χρονική διάρκεια της εξειδικευμένης εμπειρίας.
Οι μισθωτοί του δημόσιου τομέα, μπορούν, εναλλακτικά, αντί της υπεύθυνης δήλωσης, να προσκομίσουν βεβαίωση του οικείου φορέα του δημόσιου τομέα, από την οποία να προκύπτουν το είδος και η χρονική διάρκεια της εξειδικευμένης εμπειρίας.
Για δε τους ελεύθερους επαγγελματίες, χωριστή από την αίτηση, υπεύθυνη δήλωση, κατά το άρθρο 8 του Ν. 1599/1986, για το είδος και την χρονική διάρκεια της εξειδικευμένης εμπειρίας.
Η προκήρυξη αυτή να δημοσιευθεί σε μία ημερήσια εφημερίδα του Νομού, να αναρτηθεί στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου, στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ και στον δικτυακό τόπο του Δήμου Αριστοτέλη.
Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά πρέπει να αποσταλούν στο Δήμο Αριστοτέλη, μέσα σε προθεσμία επτά (07) ημερολογιακών ημερών, η οποία αρχίζει από την επόμενη της τελευταίας δημοσιοποίησης της παρούσας, ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή , στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Αριστοτέλη, Τ.Κ. 63074 Αρναία Χαλκιδικής, υπόψιν, κ.Αργυρού Δέσποινας (τηλ. επικοινωνίας 2372350104)
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ Θ. ΒΑΛΙΑΝΟΣ