ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΟΚΤΩ (8) ΜΗΝΩΝ ΕΝΟΣ (1) ΑΤΟΜΟΥ ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΥΠ’ΑΡΙΘΜ. ΣΟΧ 2/2021 (ΑΔΑ:ΨΥΠΒΩΨ2-ΧΟ1)
Ο ΔΗΜΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΟΚΤΩ (8) ΜΗΝΩΝ, ΕΝΟΣ (1) ΑΤΟΜΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΞΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ:
1) ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΩΝ (ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ) ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟΥ
ΟΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΗΛΙΚΙΑΣ ΑΠΟ 18 ΕΩΣ 65 ΕΤΩΝ.
ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΌ 01/01/2022 ΕΩΣ ΚΑΙ 10/01/2022 ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΕΝΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ.
Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ Ι.ΑΥΓΕΡΙΝΟΣ