Ανακοίνωση για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας δύο (2) μηνών συνολικά εννέα (9) ατόμων προσωπικού πολιτικής προστασίας του Δήμου Αριστοτέλη