Πρακτικό αξιολόγησης αποτελεσμάτων της ΣΟΧ1/2022 του ΑΠΚ για την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δώδεκα (12) μουσικών για την κάλυψη αναγκών της Μουσικής Σχολής του Αριστοτέλειου Πνευματικού Κέντρου