ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ – ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ - ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ/ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΣΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ Αριστοτέλη  κ.  Στυλιανός Θ. Βαλιάνος

Έχοντας υπόψη την 361/2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής
προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό, κάτω των ορίων, με χρήση ηλεκτρονικών μέσων, με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) επί της εκτιμώμενης αξίας της κάθε ΟΜΑΔΑΣ, για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ – ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ - ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ/ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΣΤΑ  ΟΧΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ», εκτιμώμενης αξίας σύμβασης 113.271,52 Ευρώ με Φ.Π.Α. 24%, όπως αναλύεται στην υπ’ αριθ. 35/2022 Μελέτη του Δήμου
Αφορά στην προμήθεια ανταλλακτικών-εξαρτημάτων-ελαστικών που θα απαιτηθούν για την τακτική συντήρηση των μηχανημάτων έργου, απορριμματοφόρων, φορτηγών, επιβατικών κλπ οχημάτων του Δήμου Αριστοτέλη (συμπεριλαμβάνονται ανταλλακτικά – αναλώσιμα) (CPV: 90470000-2, 34350000-5)
Με την παρούσα σύμβαση, και μετά την υπογραφή της, καλύπτονται οι ανάγκες του Δήμου για τους επόμενους δώδεκα (12) μήνες
Στον διαγωνισμό γίνονται δεκτά νόμιμα εξουσιοδοτημένα ή εξειδικευμένα συνεργεία αυτοκινήτων, τα οποία ανταποκρίνονται και αναλαμβάνουν όλες τις εργασίες που αναφέρονται αναλυτικά στην υπ’ αριθ. 35/2022 Μελέτη του Δήμου. Οι λόγοι αποκλεισμού αναφέρονται αναλυτικά στο άρθρο 2.2.3 της διακήρυξης
Υποδιαίρεση σε τμήματα: Υποδιαιρείται σε 5 βασικές ΟΜΑΔΕΣ. Οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό μπορούν να καταθέσουν ξεχωριστή προσφορά για μία ή και περισσότερες από τις βασικές ομάδες της με αριθμό 35/2022 Μελέτης
Παραλαβή προσφορών: Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί με ηλεκτρονικό τρόπο μέσω της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του συστήματος (Α/Α Συστήματος : 178810), σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016, ως εξής:
- ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 28.12.2022 ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:00:00
-  ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 03.01.2023 ημέρα Τρίτη και ώρα 07:00 π.μ.
Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας δεν υπάρχει δυνατότητα
υποβολής προσφοράς στο Σύστημα
Κάθε προσφορά συνοδεύεται από εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό, που ορίζεται σε ποσοστό 1% επί της συνολικής δαπάνης, χωρίς ΦΠΑ, όπως αυτή προκύπτει από τον προϋπολογισμό της υπηρεσίας. Σε περίπτωση που η προσφορά θα αφορά μέρος των υπό προμήθεια ειδών (μία ή περισσότερες ΟΜΑΔΕΣ), η εγγυητική επιστολή συμμετοχής ορίζεται σε ποσοστό 1% επί του αντίστοιχου αθροίσματος του προϋπολογισμού των προσφερόμενων ειδών της ΟΜΑΔΑΣ, χωρίς ΦΠΑ
Άμεση και δωρεάν πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στη διεύθυνση διαδικτύου (http://www.dimosaristoteli.gr). Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Δήμο καθημερινά κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο τηλ.: 2372 3 50108, 127, FAX 2372 0 23062, (Τ.Κ. 630 74 Αρναία Χαλκιδικής), αρμόδιοι υπάλληλοι Τμήματος Προμηθειών (e-mail: gr.proyp@dimosaristoteli.gr), για τεχνικές πληροφορίες στο τηλ. 2377 3 50012, FAX 2377 0 22414
Το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης δημοσιεύεται στο ΚΗΜΔΗΣ (www.promitheus.gov.gr) και φέρει κωδικό ΑΔΑΜ
Περίληψη της Διακήρυξης τοιχοκολλείται στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου στις έδρες των Δ.Ε., αναρτάται στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» και στην ιστοσελίδα του (www.dimosaristoteli.gr)
Περίληψη της Διακήρυξης θα δημοσιευθεί στον Ελληνικό Τύπο, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις

Ιερισσός 06/12/2022 
Ο Δήμαρχος Αριστοτέλη

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ Θ. ΒΑΛΙΑΝΟΣ