ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ

Διενέργεια ανοιχτού διαγωνισμού για την κατασκευή του έργου με τίτλο «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ – ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΝΟΙΧΤΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Δ.Ε. ΣΤΑΓΕΙΡΩΝ ΑΚΑΝΘΟΥ»

01 ΙΟΥΛ 2020

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η   Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Σ Ο Δήμος Αριστοτέλη, προκηρύσσει ανοιχτή διαδικασία μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Συμβάσεων (Ε...

διαβάστε περισσότερα...

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΑΠΛΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΙΓΙΑΛΟΥ, ΠΑΡΑΛΙΑΣ, ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ ΜΕ ΣΥΝΑΨΗ ΜΙΣΘΩΤΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ

25 ΙΟΥΝ 2020

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ  ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΑΠΛΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΙΓΙΑΛΟΥ, ΠΑΡΑΛΙΑΣ, ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ ΜΕ ΣΥΝΑΨΗ ΜΙΣΘΩΤΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Έχοντας υπόψη: α) το Π...

διαβάστε περισσότερα...

Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για ναυαγοσωστική κάλυψη των πολυσύχναστων παραλιών του Δήμου Αριστοτέλη για το έτος 2020, για χρονικό διάστημα 3 μηνών

04 ΙΟΥΝ 2020

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ Αριστοτέλη  κ. Στυλιανός Θ. Βαλιάνος Έχοντας υπόψη την 79/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής...

διαβάστε περισσότερα...

Προκήρυξη ηλεκτρονικού ανοιχτού διαγωνισμού για την προμήθεια 2 (δύο) μεταχειρισμένων απορριμματοφόρων οχημάτων, για τις ανάγκες του Δήμου Αριστοτέλη

28 ΜΑΪ 2020

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ Αριστοτέλη  κ. Στυλιανός Θ. Βαλιάνος Έχοντας υπόψη την 61/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Προκηρύσσει διεθνή ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό κάτω των ορίων, με χρήση ηλεκτρονικών μέσων, με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, η οποία εκτιμάται βάσει κριτηρίων (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι, άρθρο 6 της διακήρυξης), για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΥΟ (2) ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ, ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ», όπως αναλυτικά αναφέρονται στα Τεύχη Δημοπράτησης, ενδεικτικού προϋπολογισμού 198...

διαβάστε περισσότερα...

Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου κατασκευής του έργου ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΕ ΑΡΝΑΙΑΣ (ΣΤΑΝΟΥ-ΜΕΛΙΣΣΟΥΡΓΟΥ) ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ

28 ΜΑΪ 2020

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΔΗΜΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ (ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ), ΥΠΟΕΡΓΟ 4: ΕΡΓΑ...

διαβάστε περισσότερα...

Προκήρυξη ανοικτής διαδικασίας για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΤΕΣΤΡΑΜΜΕΝΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΔΟΥ 1ΟΥ ΧΛΜ ΒΑΡΒΑΡAΣ - ΝΕΑΣ ΜΑΔΥΤΟΥ»

26 ΜΑΪ 2020

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ --------------------------------------- Ο Δήμος Αριστοτέλη προκηρύσσει ανοικτή διαδικασία μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων (Ε...

διαβάστε περισσότερα...

Προκήρυξη ανοικτής διαδικασίας σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α΄ 147), για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου: «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ Μ. ΠΑΝΑΓΙΑΣ»

22 ΜΑΪ 2020

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η   Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Σ Ο Δήμος Αριστοτέλη, προκηρύσσει ανοιχτή διαδικασία μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Συμβάσεων (Ε...

διαβάστε περισσότερα...

Περιληψη Διακηρυξης για την προμήθεια ειδών καθαριότητας & ευπρεπισμού Υπηρεσιών Δήμου Αριστοτέλη και των Νομικών του Προσώπων για το έτος 2020

19 ΜΑΪ 2020

ΑΔΑ: ΨΤ2ΩΩΨ2-Κ9Δ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                     ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ  ΣΤΟ  ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ  ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ                                                                  ΔΗΜΟΣ  ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ                                                  ΑΡΙΘ...

διαβάστε περισσότερα...

Προκήρυξη ανοικτής διαδικασίας σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α΄ 147), για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου: «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ 2ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΑΙ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΙΕΡΙΣΣΟΥ»

19 ΜΑΪ 2020

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η   Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Σ Ο Δήμος Αριστοτέλη, προκηρύσσει ανοιχτή διαδικασία μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Συμβάσεων (Ε...

διαβάστε περισσότερα...

Διαγωνισμός για την υποχρεωτική (Ν. 489/76) ασφάλιση των αυτοκινήτων, οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου Αριστοτέλη

24 ΑΠΡ 2020

ΑΔΑ: 9ΦΝ7ΩΨ2-ΡΙΖ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                  ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ  ΣΤΟ  ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ  ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ                                                                  ΔΗΜΟΣ  ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ                                                                ΑΡΙΘ...

διαβάστε περισσότερα...