ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ

Λιμενικό Ταμείο Αριστοτέλη - Πρόσληψη 2 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΣΟΧ1/2017)

03 ΟΚΤ 2017

Το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Αριστοτέλη ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δύο (2) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών των γραφείων της Υπηρεσίας...

διαβάστε περισσότερα...

Ανάκληση της με αριθμό 1173/31905/19-10-2016 προκήρυξης του Δημάρχου Αριστοτέλη, για την πρόσληψη δικηγόρου με έμμισθη εντολή

13 ΙΟΥΛ 2017

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ Έχοντας υπόψιν: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τεύχος Α’/07-06-2010), 2. Τις διατάξεις του άρθρου 43 του Ν 4194/2013 (ΦΕΚ 208/τεύχος Α’/27-09-2013), 3...

διαβάστε περισσότερα...

Αποτελέσματα Προκήρυξης ΣΟΧ1/2017 2 θέσεων

19 ΙΟΥΝ 2017

Τα αποτελέματα της προκήρυξης με αριθμό ΣΟΧ 1/2017, του Δήμου Αριστοτέλη, που αφορούν την πρόσληψη δύο (2) ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου φαίνονται αναλυτικά παρακάτω:

διαβάστε περισσότερα...

ΑΞΤΑΔΑ ΔΑΕ - Αποτελέσματα Προκήρυξης ΣΟΧ1/2017

13 ΙΟΥΝ 2017

Τα αποτελέματα της προκήρυξης με αριθμό ΣΟΧ 1/2017, της Αξιοποίησης Τουριστικών Ακινήτων Δήμου Αριστοτέλη ΔΑΕ (ΑΞΤΑΔΑ ΔΑΕ), που αφορούν την πρόσληψη δώδεκα (12) ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου φαίνονται αναλυτικά παρακάτω:

διαβάστε περισσότερα...

ΑΞΤΑΔΑ ΔΑΕ - Πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, δώδεκα (12) ατόμων

25 ΜΑΪ 2017

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ  1/2017 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ   Η ΑΞ.Τ.Α.Δ.Α. ΔΑΕ, ΔΗΜΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ Ανακοινώνει Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δώδεκα (12) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών των υποκαταστημάτων της ΑΞ...

διαβάστε περισσότερα...

Προκήρυξη ΣΟΧ1/2017 - Πρόσληψη 2 ατόμων

03 ΜΑΪ 2017

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ  1/2017 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ στο πλαίσιο του ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ» ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ (ΑΞ09Β) ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΤΙΤΛΟΣ: «ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ» Ο Δήμος Αριστοτέλη Ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δύο (2) ατόμων σύμφωνα με: 1...

διαβάστε περισσότερα...

Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση «Η Φροντίδα» - Αποτελέσματα Προκήρυξης ΣΟΧ1/2016

27 ΙΑΝ 2017

Τα αποτελέματα της προκήρυξης με αριθμό ΣΟΧ 1/2016, της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Αριστοτέλη Η ΦΡΟΝΤΙΔΑ, που αφορούν την πρόσληψη ενός (1) ατόμου με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την υλοποίηση του προγράμματος <<ΒΟΗΘΕΙΑ στο ΣΠΙΤΙ>> Παλαιοχωρίου φαίνονται αναλυτικά παρακάτω:

διαβάστε περισσότερα...

Αποτελέσματα Προκήρυξης ΣΟΧ3/2016 - Πρόσληψη 5 ατόμων

28 ΔΕΚ 2016

Ο Δήμος Αριστοτέλη ανακοινώνει  την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά  πέντε (5) ατόμων σύμφωνα με την προκήρυξη ΣΟΧ3/2016...

διαβάστε περισσότερα...

Αποτελέσματα Προκήρυξης ΣΟΧ2/2016 - ΠΕ Πολιτικού Μηχανικού

28 ΔΕΚ 2016

Ο Δήμος Αριστοτέλη Ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά ενός (1) ατόμου ΠΕ Πολιτικού Μηχανικού σύμφωνα με την προκήρυξη ΣΟΧ2/2016...

διαβάστε περισσότερα...

Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση «Η Φροντίδα» ΣΟΧ1/2016

21 ΔΕΚ 2016

Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ <<Η ΦΡΟΝΤΙΔΑ>> Έχοντας υπόψη: Τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν...

διαβάστε περισσότερα...