Αποφάσεις ΔΣ

Οι αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου (ΔΣ) του Δήμου Αριστοτέλη αναρτώνται στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ.

Οι αποφάσεις των τριών πρώτων δημοτικών συμβουλίων του 2011 υπάρχουν παρακάτω.