Αποφάσεις ΔΣ

Οι αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου (ΔΣ) του Δήμου Αριστοτέλη αναρτώνται στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ.